(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

В.Авраменко,  А.Куркевич,
Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України, Київ, Україна
В.Базиленко
ТОВ „МедЕксперт”, консалтингові послуги для медичних закладів,  Київ, Україна

РЕЗЮМЕ
Як пілотний проект на прикладі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України розглядається впровадження медичної інформаційно-аналітичної системи. Особливості роботи закладу значною мірою вплинули на вимоги до програмного забезпечення в частині аналітичної та статистичної обробки інформації, збору, обробки та зберігання медичних даних пацієнта. Запропонована система має модульну структуру, що забезпечує як автономну, так і у складі комплексу, роботу окремих модулів, об’єднаних ядром системи – централізоване зберігання інформації, реєстрації документів (подій), бази електронних медичних карток, цифрових медичних протоколів та графічних зображень досліджень.

Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення новітніх інформаційних технологій в різні галузі діяльності людини не дають вибору медичній галузі залишатися осторонь цього процесу. Виклики, які стоять перед Україною щодо необхідності підвищення рівня продуктивності праці до європейських норм та аналогічного підвищення рівня заробітної плати, зростаюча конкуренція в галузі, просто примусять лікувальні заклади вже в близькому майбутньому перейти до активного впровадження спеціалізованих програмних засобів.

В свою чергу, запланований в перспективі перехід до обов’язкового медичного страхування призведе до необхідності надання страховим компаніям первинної лікувальної інформації про перебіг хвороби пацієнта та використання призначених медикаментів, тим самим, стимулюватиме зростання інформаційної звітності і, по суті, зробить неможливим роботу будь-якого закладу в «ручному режимі». В той же час, хаотична інформатизація лікувальних закладів, відсутність галузевих стандартів та ліцензування програмного забезпечення, єдиних вимог щодо обсягів та форматів збереження інформації, уніфікованих форм статистичної звітності, не дають змоги на сьогодні забезпечити системність, комплексність та узгодженість процесів інформатизації галузі. Сьогодні в медичній галузі України використовуються різні інформаційні системи, серед яких «ЕМСІМЕД»*, «Медучет»**, «Медіалог»***, «TherDep»****, «Astraia»*****, «ЛисМедап»******  та інші.

Слід відразу зауважити, що формування єдиного інформаційного простору галузі доцільно проводити в координації з програмою впровадження грід –технологій . Застосування грід-технологій вже вийшло за рамки організації проведення наукових досліджень і знаходить широке використання в економіці, освіті та медицині в усьому світі. Грід, як технології із гнучким і потужним обчислювальним середовищем, розглядаються як еволюційне продовження Інтернету. Тому, щоб уникнути неефективного витрачання коштів та мінімізувати переробки системи в майбутньому, доцільно відразу враховувати інноваційні тенденції розвитку інформаційних технологій.

Впровадження спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем в медицині суттєво підвищує рівень медичного обслуговування з боку лікувально-профілактичних установ та ступінь довіри з боку населення. Рівень конфіденційності збереження інформації, можливість оперативного (швидкого) доступу користувачів до необхідних даних, автоматизація збору та обробки статистичної інформації, містить переваги для обох сторін відносин в процесі надання медичної допомоги.

В якості пілотного проекту впровадження медичної інформаційно-аналітичної системи (далі - МІАС) розпочато роботи на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Питання автоматизації закладу природно постало перед Центром у 2006 році з введенням в експлуатацію нового корпусу. Центром було обрано медичну інформаційно-аналітичну систему ЕМСІМЕД. 

МІАС що впроваджується в Центрі є комплексною інформаційною системою, яка призначена для вирішення низки задач, пов'язаних з діяльністю медичного закладу, починаючи від організації бази даних пацієнтів до спеціальних програм забезпечення прийняття управлінських рішень. Зазвичай, організація лікувально-діагностичного процесу в різних закладах охорони здоров’я має суттєві відмінності в залежності від форми власності, сфери діяльності, галузі та спеціалізації. Саме тому, при розробці МІАС повинна закладатися ідеологія гнучкості системи та можливості налаштування програмного забезпечення під потреби конкретного лікувального закладу. Універсальність системи дозволяє враховувати різні деталі та нюанси організації лікувального процесу у конкретному закладі та максимально наблизити програмне забезпечення до існуючих інструкцій та правил виконання лікувально-діагностичних процедур.

Діяльність Науково-Практичного Медичного Центру Дитячої Кардіології та Кардіохірургії МОЗ України

Центр на сьогодні є однією з найбільш якісно укомплектованих сучасних клінік, забеспеченою новітнім медичним та лабораторним обладнанням. Центр є головною установою в галузі дитячої кардіології та кардіохірургії в Україні. В ньому виконується комплексна діагностика, медикаментозне лікування та хірургічна корекція вроджених вад серця та судин у дітей.

За час роботи Центру з вересня 2003 р. проведено 24 869 амбулаторних спеціалізованих обстежень, проліковано в стаціонарі 4 271 пацієнтів, виконано 2 959 операцій, 1 342 ендоваскулярних втручань, 37 571 ультразвукових діагностичних обстежень, 3 222 виїздні консультації та понад 4 000 рентгенодіагностичних обстежень. Серед оперованих осіб понад 55% складають діти першого року життя, до 20% - новонароджені діти віком до 30 діб. У Центрі виконується понад 70% всіх кардіохірургічних втручань в Україні серед немовлят. Для новонароджених дітей хірургічна корекція проводиться при критичних вроджених вадах серця, оскільки без операції ці хворі приречені і помирають протягом кількох днів чи місяців після народження. За екстреними показаннями виконуються рентгеноваскулярні хірургічні втручання при транспозиції магістральних судин, критичних коарктаціях аорти, стенозах аортального та легеневого клапанів та інше.

Медична практика Центру вимагає використання спеціалізованої, пристосованої до умов закладу, інформаційно-аналітичної системи з урахування того, що лікувально-діагностичний процес Центру (а саме, медичні обстеження та дослідження) мають особливі вимоги до апаратного та програмного забезпечення, особливо в принципах розподілу даних, обробки та оперування значними обсягами цифрової інформації.

Звісно, завдання, що постають перед Науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, значно масштабніші та ширші за діяльність звичайного лікувального закладу. Це значною мірою вплинуло на вимоги до програмного забезпечення, особливо, в частині аналітичної та статистичної обробки інформації, а також збору, обробки та збереженню даних пацієнта для майбутнього доступу з робочого місця лікаря-кардіолога.

Перші кроки до автоматизації

При адаптації медичної інформаційно-аналітичної системи до вимог Центру враховувались складові, до розробки яких протягом 2007 року залучався медичний персонал Центру. Обов’язковими складовими програмного забезпечення за думкою медичного персоналу було визначено:

 • аналіз медичних обстежень та обробка значних обсягів інформації (цифрові зображення та відео), що потребують різних методів дослідження;
 • збір, структурування та передача даних, незалежно від місця зберігання;
 • розподілене представлення результатів обстежень та досліджень;
 • створення PACS-інфраструктури (“Patient Archiving and Communication Systems” або PACS) для роботи з великими обсягами розподілених даних радіологічних, генетичних досліджень, медичної графіки;
 • проведення телеконсиліумів та консультацій на відстані.

Крім того, система архівації і передачі зображень PACS повинна бути розрахована на використання робочої станції для зчитування діагностичних медичних зображень, клінічного аналізу і контролю якості. Отримане оцифроване зображення з діагностичного апарату разом з історією хвороби пацієнта передаються електронним шляхом на станцію зчитування, на якій фахівець в реальному часі може розглянути зображення, ознайомитися з медичною карткою пацієнта, зробити опис та записати діагноз. Завдяки системі PACS зображення надходять до центру обробки зображень протягом кількох хвилин, тоді як з використанням плівок цей час в середньому може складати до кількох годин. Швидке отримання необхідної інформації для постановки діагнозу хворого може мати вирішальне значення для врятування його життя.

Основні етапи автоматизації Центру

Створення та впровадження медичної інформаційно-аналітичної системи в Центрі вирішувалось в наступні етапи:

розробка базової частини спеціалізованого програмного забезпечення (так званого ядра медичної інформаційної системи) для організації реєстрації документів (подій), ведення бази електронних медичних карток та довідкової інформації;

розробка єдиних стандартів електронної медичної картки пацієнта, структури даних та форм статистичної звітності, взаємодії з іншими лікувальними закладами, державними та науковими установами, модуля реєстрації пацієнтів, записів на прийом, розкладу, планування довгострокових подій, та інше;

розробка автоматизованого робочого місця лікаря (АРМ) з метою забезпечення найбільш ефективної роботи з електронною історією хвороби пацієнта, внесення нових та перегляд існуючих записів історії хвороби, формування виписок та епікризів, створення направлень, запис на прийоми до спеціалістів, тощо;

розробка методології та моделі включення медичного інформаційного простору до національної грід-інфраструктури;

впровадження спеціалізованого програмного забезпечення в Центрі та навчання персоналу роботи з ним.

Впровадження кожного модуля програми в Центрі розпочиналося з вивчення існуючих інструкцій, правил роботи, спостереження за діяльністю персоналу та узгодження форм для внесення даних і друку звітності.

Приклади ефективного використання системи в Центрі

Вище було згадано про гнучкість медичної інформаційно-аналітичної системи, впровадження якої здійснюється в Центрі. Завдяки гнучкості системи та можливостям налаштування в ній, розробниками програмного забезпечення спільно з лікарями Центру були підготовлені спеціалізовані протоколи ультразвукових досліджень, які дозволяють врахувати необхідний перелік обстежень та вимірів і за допомогою достатньо складних математичних алгоритмів обробити їх та надати лікарю інформацію щодо вірогідних ризиків захворювань. Отже, тепер лікар, який проводить ультразвукові дослідження має додатковий інструмент для прийняття рішення та мінімізації можливої помилки.

Іншим цікавим прикладом ефективного використання можливостей інформаційної системи є відображення результатів лабораторних досліджень у динаміці. За допомогою спеціально налаштованого модуля лабораторних досліджень лікар на екрані монітора на своєму робочому місці може відслідковувати динаміку зміни одного або кількох параметрів при обстеженні або лікуванні пацієнта, будувати графіки та в реальному часі враховувати останні результати аналізів.

Важливою особливістю роботи Центру є необхідність планування та відстеження довгострокових подій. Специфіка діяльності Центру потребує можливість довгострокового планування хірургічних втручань, амбулаторних наглядів та різних досліджень конкретних пацієнтів. Впровадження модуля реєстратури та налаштування опції довгострокового планування подій дозволяє усім зацікавленим особам автоматично отримувати повідомлення про заплановані заходи, планувати події, попереджати батьків пацієнтів щодо необхідності проведення обстежень або підготовки до операції.

Варто зазначити, що ефект від впровадження та реальні переваги від використання системи у лікувально-профілактичному закладі напряму залежать від готовності керівництва та персоналу освоювати нові технології у щоденній роботі. Це процес, результати якого можна відчути лише через певний час, інколи, через півроку, інколи, через рік. В будь-якому випадку впровадження складної системи потребує чіткої взаємодії спеціалістів, що впроваджують систему, та персоналу закладу. Дуже важлива при цьому роль керівництва закладу в підтримці і розумінні необхідності використання нових технологій. Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення новітніх інформаційних технологій в різні галузі діяльності та побут людини сьогодні не дозволяє медичній галузі залишатися пообіч цього процесу.

Загальна інформація про медичну інформаційно-аналітичну систему ЕМСІМЕД

Медична інформаційно-аналітична система ЕМСІМЕД, яка функціонує в Центрі, має модульну структуру, що забезпечує як автономну, так і комплексну роботу окремих модулів, об’єднаних ядром системи, що, в свою чергу, забезпечує централізоване зберігання інформації, реєстрації документів (подій), бази електронних медичних карток, цифрових медичних протоколів та графічних зображення досліджень.

Основними перевагами обраної Центром системи є:

 • Простота використання: україномовний інтерфейс, типове логічне відображення даних, уніфікована система навігації медичної картки пацієнта та чіткий розподіл ступенів доступу користувачів.
 • Гнучкість: система налаштовується під вимоги та особливості роботи конкретного медичного закладу, доповнюється та адаптується під розширення або введення нових методів лікування та діагностики. Можливе «тонке» налаштування системи для індивідуальної роботи будь-якого спеціаліста клініки.
 • Інтегрованість: усі модулі системи взаємопов’язані та працюють в рамках єдиної схеми операційних процесів закладу. Впровадження модулів може проводитись послідовно, без порушення цілісності даних та зміни звичного інтерфейсу користувачів.

Структура медичної інформаційно-аналітичної системи

Ядро системи

Ядро системи включає базові можливості, що використовуються в роботі усіх модулів та функцій системи. Ядро забезпечує зберігання інформації, підключення клієнтів та обладнання, контроль за мережевими з’єднаннями та правами доступу користувачів, віддалений доступ до інформаційної системи. Ядро також забезпечує централізоване оновлення версій програмного забезпечення на робочих місцях користувачів.

 • Базова функціональність ядра системи:
  • Підсистема медичної статистики;
  • Підсистема штатного розкладу;
  • Підсистема контролю прав доступу та аудиту;
  • Опис структури закладу;
  • Сервер підключень.
 • Додаткові можливості:
  • Сервер збереження медичних зображень та відео (DICOM);
  • Підключення та підтримка роботи мобільних пристроїв;
  • Організація спільної роботи віддалених лікувальних закладів.

Модуль управління ресурсами

Призначений для планування, оптимізації і аналізу використання робочого часу та ресурсів закладу. Дозволяє проводити запис пацієнтів на прийоми лікарів, в тому числі довгострокове планування подій з системою автоматичних попереджень медичного персоналу та пацієнтів. Модуль надає можливості реєструвати складні події, наприклад операції, планувати участь додаткового медичного персоналу та ресурсів у вигляді обладнання, матеріалів та приміщень. Одне з головних призначень модуля – це можливість ефективного використання наявних ресурсів за рахунок гнучкого планування та оптимізації навантажень, а також автоматичного надання інформації усім запланованим учасникам події.

 • Базова функціональність:
  • Визначення та розподіл ресурсів;
  • Супровід розкладу візитів пацієнтів;
  • Супровід розкладу груп пацієнтів;
  • Супровід розкладу операційних та бригад швидкої допомоги;
  • Відстеження та усунення конфліктів;
  • Впровадження wait-list (лист очікування, список запланованих подій, розтягнених в часі);
  • Планування розкладу та розподілу будь яких ресурсів;
  • Попередження персоналу щодо планових подій.
 • Додаткові можливості:
  • Оперативний режим роботи медичної сестри-координатора;
  • Мобільні рішення для медичної сестри-координатора;
  • Підтримка СМС попереджень для пацієнтів (SMS-Gate);
  • Оперативний режим планування подій з робочого місця спеціаліста;
  • Підтримка роботи Call-центру (інтеграція з телефонним обладнанням, опції реєстрації вхідних телефонних дзвінків, автоматизоване робоче місце оператора Call-центру);
  • Організація інформаційно-довідкової системи оператора Call-центру.

Модуль стаціонару

Призначено для створення та супроводу електронних історій хвороб пацієнтів, зберігання в електронному вигляді персональних даних, структурованої медичної інформації, протоколів операцій та цифрових зображень, що забезпечує користувачів МІАС швидким та зручним доступом до необхідної інформації. Модуль забезпечує оперативний обмін даними між підрозділами лікувального закладу (реєстратура, консультаційно-поліклінічне відділення, амбулаторне відділення, лабораторія, відділ статистики, тощо)

 • Базова функціональність:
  • Облік ліжко-годин;
  • Листи призначень;
  • Система підготовки статичної звітності стаціонару;
  • Автоматизоване робоче місце завідуючого відділенням, старшої медичної сестри, спеціалістів;
  • Облік електронної медичної інформації (електронна історія хвороби);
  • Підготовки шаблонів та друкованих форм документів;
  • Довідники.

Модуль амбулаторія

Призначений для створення та супроводу електронних медичних карток пацієнтів, зберігання в електронному вигляді персональних даних пацієнтів, структурованої медичної інформації, протоколів досліджень та цифрових зображень. Модуль забезпечує оперативний обмін даними між підрозділами лікувального закладу.

 • Базова функціональність:
  • Облік електронної медичної інформації (електронні медичні картки);
  • Система підготовки шаблонів та форм документів згідно вимог МОЗ;
  • Система підготовки статичної звітності амбулаторного відділення;
  • Автоматизоване робоче місце завідуючого відділенням, старшої медичної сестри, спеціалістів.

Модуль лабораторних досліджень.

Забезпечує автоматизацію роботи лабораторії та транспорт і обмін інформації з іншими модулями системи. Підтримує автоматичний імпорт інформації з лабораторних аналізаторів, що дозволяє оптимізувати робочі навантаження персоналу лабораторії та усунуту помилки при ручному введені даних досліджень, скоротити час виконання досліджень, переглядати результати серії досліджень у зручному форматі із відображенням динаміки змін.

 • Базова функціональність:
  • Впровадження штрих-кодування;
  • Формалізація різних типів лабораторних досліджень (біоматеріалів, норм та параметрів досліджень, лабораторного посуду та витратних матеріалів);
  • Реєстрація та супровід зовнішніх лабораторних досліджень;
  • Електронна реєстрація направлень на дослідження;
  • Електронний архів біоматеріалів та контроль за проведенням процедур досліджень;
  • Електронна реєстрація результатів досліджень;
  • Електронні лабораторні журнали;
  • Підсистема автоматизованого збору даних з дослідного обладнання;
  • Підключення аналізаторів (одно- та двосторонній протоколи);
  • Підтримка штрих-кодування (принтери, сканери).
 • Додаткові можливості:
  • Модуль контролю якості досліджень;
  • Експорт результатів досліджень;
  • Організація передачі результатів досліджень в електронному вигляді (факс, електронна пошта);
  • Аутентифікація клієнта за кодом для підтвердження особи;
  • Функція динамічного відстеження зміни показників досліджень.

Модуль обліку медичних матеріалів

Призначений для автоматизованого контролю проходження медикаментів, перев’язочного матеріалу та товарів медичного призначення з формуванням відповідних документів звітності між постачальниками, складом та відділеннями закладу. Автоматизація звітної документації складу про витрати медикаментів, що потребують предметно-кількісного обліку за певний проміжок часу. Модуль дозволяє відстежувати кількість та процедури, на які були використані медичні матеріали та товари медичного призначення.

 • Базова функціональність:
  • Підсистема складського обліку медикаментів та витратних матеріалів;
  • Функції завантаження, переміщення та списування товарно-матеріальних цінностей;
  • Підсистема інвентаризації;
  • Облік партій та серій медикаментів;
  • Облік сертифікатів та відкликання медикаментів;
  • Визначення ціни згідно з впровадженими методиками;
  • Контроль цін за позиціям, що перебувають під контролем державних органів;
  • Управління запасами;
  • Комплект аналітичних засобів.

Фінансовий модуль

Призначено для організації фінансового обліку послуг медичного закладу, вирішення завдань реєстрації наданих пацієнтам послуг, обліку розрахунків пацієнтів, організації касових розрахунків, організації взаємодії та документообігу із страховими компаніями.

 • Базова функціональність:
  • Фінансовий облік послуг закладу;
  • Формування списку послуг закладу, групування послуг, об’єднання в пакети;
  • Включення списку медикаментів та витратних матеріалів до складу послуги;
  • Підсистема підготовки та управління прайс-листами;
  • Формування центрів розрахунків;
  • Формування платіжних документів, облік авансових платежів, повернень, розрахунок складних схем знижок, дисконтних карток;
  • Система обліку рахунків пацієнта;
  • Система касового обслуговування, підключення касових апаратів, касових книг;
  • Організація робочого місця страхового менеджера.
 • Додаткові можливості:
  • Модуль інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням;
  • Система експорту даних фінансового характеру до сторонніх організацій.
  • Вимоги до технічного забезпечення установи

Розробка МІАС проводиться з використанням сучасних технологій програмування та з урахуванням новітніх тенденцій побудови комплексних інформаційних систем підтримки управлінських рішень. Спеціальні вимоги відносно технічних характеристик комп'ютерної техніки, програмного забезпечення загального призначення та організації локальної мережі і віддаленого доступу відсутні. В залежності від запланованої кількості одночасно підключених робочих місць у якості сервера може бути використано одно- або двохпроцесорний сервер будь-якого виробника на базі платформи Intel або AMD з операційною системою Microsoft Windows Server 2003 і системою управління базами даних Microsoft SQL Server. Робочі місця можуть бути організовано на основі звичайних офісних комп’ютерів з операційною системою Microsoft Windows XP Professional. Система розгортається на базі локальної мережі закладу з передачею даних зі швидкістю до 1 Гб/с. Кабельна мережа сформована по зірковидній технології, що дає змогу підтримки основних мережевих протоколів. Віддалений доступ забезпечується стандартними можливостями операційних систем з організації VPN (Virtual Prived Network). SMS-gating забезпечується звичайним засобами через оператора мобільного зв’язку.

 1. Література:
   
  Foster I., Kesselman C., Tuecke S. The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations. International Journal of High Performance Computing Applications, 15 (3). 200-222. 2001. http://www.globus.org/research/papers/anatomy.pdf
 2. I.Foster, C.Kesselman, G.Tsudik, S.Tuecke. A Security Architecture for Computational Grids // Proc. 5th ACM Conference on Computer and Communications Security Conference, pg. 83-92, 1998. - ftp://ftp.globus.org/pub/globus/papers/security.pdf1)
 3. Загородній, Г.М. Зинов‘єв, Є.С., Мартинов, В.М. Шадура В.М. ГРІД – нова обчислювальна технологія для науки. Вісник НАН України, № 6, 2005 рік, стр. 17-19

Авраменко Володимир Іванович, канд.. фіз.-мат.наук, Київ-108, Пр.Правди 10-а/125 8-044-460-66-50, 8-097-284-40-66, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

21.12.2007

Базиленко Валерій Миколайович

(*поле обязательное для заполнения)