(044) 581 11 33         

(095) 286 40 58  

калькуляцияРозрахунок собівартості медичних послуг — ефективний інструмент для прийняття управлінських рішень у процесі діяльності закладу охорони здоров’я. Результати розрахунку не лише інформують про склад і вартість матеріальних витрат на певну послугу, а й дають відповідь на важливі запитання щодо економічної ефективності медичних програм, ціноутворення, управління складом, бюджетування

Калькуляція медичних послуг як інструмент для прийняття управлінських рішень

Собівартість медичної послуги – це виражені в грошовому еквіваленті витрати медичного закладу, пов’язані із наданням певної медичної послуги.

Калькуляція — це обчислення собівартості медичної послуги.

На сьогодні існує багато літератури з приводу розрахунку собівартості медичних послуг. Ми не будемо їх повторювати, а розглянемо процес калькулювання медичних послуг з прикладної точки зору, тобто мінімум уваги приділятимемо формулам, а більше уваги звернемо на певні нюанси, дотримання яких допомагає отримати більш якісний результат розрахунку.

В даній статті ми будемо говорити про собівартість медичної послуги чи частини (етапу) послуги. Медичні заклади в процесі обслуговування пацієнтів все частіше застосовують поняття «медична програма» чи «програма лікування», які сприймаються пацієнтом (і пропонуються медичним закладом) як комплексна послуга, але для медичного закладу фактично є набором медичних послуг чи маніпуляцій.

Процес виконання калькуляції окрім здійснення суто економічних розрахунків містить також і «нерозрахункові» етапи, наприклад, збір інформації про медичні послуги (процедури, маніпуляції), вивчення робочих процесів медичного закладу, аналітична робота.

Рисунок 1

Етапи процедури здійснення розрахунку собівартості медичних послуг:

рис 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо з наведеного малюнку, розрахункова частина процесу калькуляції є шостим етапом. Хоча розрахунок собівартості є основним етапом, збір інформації (етапи 1. – 5.) є найбільш важливою частиною процесу розрахунку собівартості, оскільки від повноти, достовірності (тобто, якості) зібраної інформації залежить якість результатів розрахунку.

В процес збору інформації про медичні послуги обов’язково варто залучати медичний персонал, що безпосередньо виконує проведення певних процедур/маніпуляцій чи надання послуг. Наприклад, під час збору інформації для здійснення розрахунку відносно лабораторних досліджень, до вартості яких включено вартість забору біоматеріалу, інформацію про етап «забір біоматеріалу пацієнта» доцільніше збирати власне у медсестри маніпуляційного кабінету. А під час збору інформації про витрати медикаментів та медичних матеріалів під час перебування пацієнта у палаті інтенсивної терапії приймати пряму участь мають лікар-анестезіолог/реаніматолог та медична сестра палати.

Розглянемо детальніше процес здійснення калькуляції медичних послуг в розрізі кожного етапу.

Етап 1. Збір інформації про повний перелік послуг медичного закладу

Зазвичай, в медичних закладах є затверджений перелік послуг, що надаються. Але у випадку запуску нового напрямку чи відкриття (або розширення) нового підрозділу даний етап є актуальним, оскільки визначає обсяг завдання – щодо яких послуг чи процедур буде здійснюватися розрахунок собівартості.

Етап 2. Вивчення системи обслуговування пацієнтів в медичному закладі та робочих процесів відносно конкретної медичної послуги

Вивчення процесів обслуговування пацієнтів в медичному закладі та робочих процесів за певною послугою, на перший погляд, може здаватися «не завданням економіста». Але, розуміння системи обслуговування пацієнтів, потоки пацієнтів, порядок роботи підрозділів медичного закладу, умови співпраці із сторонніми медичними закладами чи лабораторіями дозволяє:

 • зрозуміти специфіку діяльності конкретного медичного закладу;
 • зібрати початкову інформацію про етапність обслуговування пацієнтів за певними медичними програмами чи окремими послугами;
 • отримати частину необхідної інформації для бази розподілу загальноклінічних витрат в подальшому процесі розрахунку собівартості.

Інформація, отримана в процесі збору на етапі 2., може стати в нагоді також при визначенні економічної ефективності того чи іншого підрозділу, а в процесі здійснення калькуляції допоможе поставити уточнюючи запитання під час збору та аналізу інформації про конкретні послуги (процедури, маніпуляції).

Етап 3. Розбивка медичних послуг на етапи

Послуги медичного закладу можуть складатися не із 1-го етапу, а з кількох. Прикладом такої послуги може бути «Профілактичний огляд для жінок»[1], який має кілька етапів, а саме:

 •     Консультація лікаря-гінеколога
 •     Кольпоскопія
 •     Мікроспопія урогенітального мазку
 •     Цитологічне дослідження
 •     Огляд молочних залоз

Деякі з етапів даної комплексної послуги мають також процедурні частини (під-етапи). Наприклад, після деталізації, склад комплексної послуги «Профілактичний огляд для жінок» матиме наступну структуру:

 Рисунок 2

2 рис

   

 

 

 

 

 

 

Отже, комплексна послуга «Профілактичний огляд для жінок» складається із 5-ти послуг, що включають 7 етапів (під-етапів). Подальший збір інформації буде проводитися відносно 7-ми етапів, виділених на рисунку.

   Процедура розбивки послуг на етапи та під-етапи дозволяє також виявити етапи/під-етапи (процедури/маніпуляції), які в однаковому складі повторюються в різних послугах (наприклад, забір біоматеріалу певного типу), що в подальшому значно полегшить здійснення розрахунку.

Етап 4. Збір інформації про конкретний етап чи під-етап медичної послуги

  Відносно кожного етапу чи під-етапу послуги має бути зібрана наступна інформація:

 1. Склад (перелік та кількість) основних медикаментів та матеріалів, що відносяться до етапу послуги та повністю використовуються в процесі етапу;
 2. Склад (перелік та кількість) допоміжних медикаментів та матеріалів, що використовуються в процесі обслуговування всіх пацієнтів;
 3. Опис технологічного процесу етапу із зазначенням обладнання, що використовується, медичного персоналу, що залучений, та відповідно часу використання обладнання та роботи персоналу;
 4. Додаткова інформація щодо етапу послуги, яка повинна бути врахована під час здійснення розрахунку.

   В результаті етапу 4. бажано відповідно до кожного з етапів послуг та послуг скласти відповідний документ, в якому містилася б уся інформація, зібрана в процесі етапів 1.-4.

Етап 5. Збір інформації про загальноклінічні витрати медичного закладу, витрати підрозділів та іншої допоміжної інформації

   До збору інформації про загальноклінічні витрати, а також загальні витрати підрозділів закладу, зазвичай, залучаються фінансовий підрозділ та/або  відділ бухгалтерського обліку.

   Варто завчасно прийняти рішення щодо рівня деталізації відносно збору та подальшого розподілу загальних витрат між підрозділами та окремими послугами/процедурами/маніпуляціями.

   Наприклад, інформацію про витрати на заробітну плату працівників відділення може бути надано у згорнутому чи розгорнутому вигляді. Оскільки кожний медичний заклад має свою власну систему розподілу накладних витрат відділення та всього закладу, що може частково відрізнятися від загальноприйнятого принципу[2], одні медичні заклади розподіляють всі витрати на заробітну плату персоналу відділення між всіма послугами відділення порівну чи в залежності від обраної бази розподілу, а інші – виділяють заробітну плату окремих спеціалістів та відносять витрати на зарплату цих спеціалістів конкретно на послуги, що надаються цими працівниками і, додатково, частину заробітної плати всього відділення (без урахування конкретних спеціалістів) відносять на всі послуги відділення.

Приклад 1. Простий розподіл витрат на заробітну плату між послугами відділення.

ВЗПП – витрати на заробітну плату відділення, що відносяться на 1 послугу відділення

ЗФОПВ — місячний загальний фонд оплати праці відділення

ЗКПВ — загальна кількість послуг відділення в місяць

Формула 1.

ф1

 

 

 

 

Приклад 2. Складний розподіл витрат на заробітну плату між послугами відділення.

ВЗПП – витрати на заробітну плату відділення, що відносяться на 1 послугу відділення

ЗФОПВ — місячний загальний фонд оплати праці відділення

ФОПЛ – фонд оплати праці певного лікаря

ЗКПВ — загальна кількість послуг відділення в місяць

ЗКПЛ – кількість послуг відділення, що надавалися певним лікарем

Формула 2.

ф2

 

 

 

 

За викладеним принципом (приклад 1 чи приклад 2) розподіляються також інші види загальних витрат.

Орієнтовною структурою загальноклінічних витрат може бути наступна:

 1.     Обслуговування приміщення
 2.     Орендні платежі (якщо приміщення орендується)
 3.     Комунальні послуги
 4.     Комунальні платежі
 5.     Витрати на послуги охорони
 6.     Витрати на дезінфекційні роботи
 7.     Витрати на оплату праці (враховуючи відповідні податки)
 8.     Витрати на медичний огляд працівників
 9.     Послуги зв’язку
 10.     Господарські витрати
 11.     Витрати на канцтовари та інші МШП
 12.     Витрати на маркетинг, рекламу
 13.     Витрати на утримання/обслуговування обладнання
 14.     Інші витрати

   Структура загальноклінічних витрат конкретного медичного закладу може відрізнятися від запропонованого. Головне, щоб склад і деталізація інформації про загальні витрати дозволяла в подальшому розрахунку виконати найбільш точний розподіл таких витрат між послугами.

Етап 6. Опрацювання зібраної інформації та здійснення розрахунку собівартості медичних послуг

   Опрацювання зібраної інформації та здійснення розрахунку є, звичайно, ключовим серед етапів. Але, вище вже йшлося про те, що достовірність розрахунку має велику залежність від якості зібраної інформації.

   Розрахунок собівартості варто здійснювати відносно найменших частин послуги, які або повторюються в різних послугах закладу або здійснюються в різних місцях медичного закладу (про це вже йшлося в статті під час розгляду етапу 3.).

   Крім того, доцільно загальний показник собівартості розбити на кілька показників, що нарощують показник загальної собівартості (див. таблицю 1.), що дозволяє отримати більш повну інформацію про склад витрат на процедуру/послугу.

Таблиця 1.
Орієнтовна структура загальної собівартості медичної процедури:

табличка канкул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 7. Аналіз результатів розрахунку та прийняття відповідних управлінських рішень

   Розрахунок собівартості є досить кропітким процесом, до якого, як видно вище із статті, залучається значна частина співробітників медичного закладу. Робота над калькуляцією, що залишається виключно розрахунком, буде марною працею, якщо результати розрахунків не будуть використовуватися для прийняття управлінських рішень, пов’язаних із послугами медичного закладу.

Інформація про собівартість медичних послуг може бути в нагоді в наступних процесах:

 1. Ціноутворення
 2. Визначення економічної ефективності послуг
 3. Визначення економічної ефективності медичних програм чи комплексу лікування
 4. Управління запасами медикаментів та медичних матеріалів
 5. Побудова системи бюджетів медичного закладу

   Вже йшлося про те, що від якості зібраної інформації про послуги медичного закладу залежить якість та достовірність результатів розрахунку. Але є й інші важливі фактори, що мають вплив на результат процесу калькуляції:

 1. Зацікавленість та сприяння керівника медичного закладу.
 2. Наявність чіткого завдання щодо ступеню деталізації витрат під час здійснення розрахунку та структури результатів розрахунку.
 3. Інформування керівників медичних підрозділів та медичний персонал-виконавців про проведення збору інформації про послуги/процедури медичного закладу, включаючи збір інформації про робочі процеси підрозділу.
 4. Інформування керівників та виконавців загальних (немедичних) підрозділів про проведення процедури розрахунку собівартості послуг.
 5. Розуміння виконавцем розрахунку (економістом) специфіки та робочих процесів конкретного медичного закладу.

Олена Лепешина,
виконавчий директор ТОВ «МедЕксперт» (консалтинг для медицини, впровадження медичної інформаційної системи)

стаття надрукована в журналі «Управління закладом охорони здоров’я», 2010 р.

10.10.2010

 

 

(*обов'язкове поле для заповнення)